Đòi nợ tại Việt Nam là quá trình thu hồi các khoản nợ tồn đọng từ các cá nhân hoặc doanh nghiệp không thanh toán theo thỏa thuận. Tại Việt Nam, hoạt động đòi nợ được quy định bởi Luật Mua bán nợ, Kinh doanh mua bán nợ và Dịch vụ đòi nợ.

Cơ quan đòi nợ Việt Nam phải được cấp phép của chính phủ và tuân theo các quy định cụ thể. Họ được yêu cầu cung cấp thông tin rõ ràng về khoản nợ, bao gồm số tiền gốc, lãi suất và phí trả chậm.

Read more: https://www.mnscredit.com/blog..../debt-collection-in-

image